Условия за ползване

Достъпът до този уебсайт и използването му са предмет на следните условия за ползване („Условия“). Когато четете настоящите Условия, имайте предвид, че те важат за Upfield Europe B.V. и всички други компании от групата на Upfield („Upfield“) в допълнение към всички други уебсайтове, които са собственост на Upfield или се контролират от компанията.

С използването на нашите уебсайтове Вие потвърждавате, че приемате и спазвате тези Условия. Ако не приемете тези Условия, нямате право да използвате нашите уебсайтове. Upfield си запазва правото по всяко време, изцяло или частично, да закрие или спре временно нашите уебсайтове.

Потребителите (по-нататък за краткост „Вие“) имат право да използват този уебсайт и, където е възможно, да допринасят с материали към него (например коментари, публикации или друго мултимедийно съдържание), като такава употреба и/или принос не бива по никакъв начин да са незаконни или обидни. Конкретно на потребителите се забранява:

Upfield може незабавно и по собствена преценка да премахне от всеки от уебсайтовете си материал, за който счита, че нарушава тези Условия за ползване, и/или да преустанови временно използването на уебсайта от Ваша страна.

Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права и търговски марки, във всички материали, публикувани от Upfield или от нейно име на нашите уебсайтове, са собственост на Upfield или нейните лицензодатели.

Освен ако не е посочено друго, потребителите имат право да възпроизвеждат части от уебсайта за законни, лични справки (т.е. за нетърговски цели), при условие че не ги променят и не нарушават правата върху интелектуалната собственост, включително всяка защитена с авторско право информация, която може да е включена в това съдържание (напр. © Upfield).

Съдържанието на трети страни, което се публикува на нашите уебсайтове, е изцяло отговорност на юридическото лице, което го е предоставило. Upfield може да извършва периодично прегледи на съдържанието и да премахва или да отказва да публикува съдържание на трета страна, за което разумно смята, че нарушава правата върху интелектуалната собственост на трети страни, други приложими закони или политиките на Upfield, но Upfield не носи отговорност за каквото и да е съдържание на трети страни.

Упоменаването на продукт или услуга в нашите уебсайтове не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт или услуга и не означава, че продуктът или услугата са налични във всички държави или че името, описанието или спецификацията, характеристиките или брандирането ще са същите като тези, публикувани на уебсайта. Конкретни съвети за наличието и функционалността на определен продукт или услуга следва да се търсят от местната компания или дистрибутор на Upfield.

Нашите уебсайтове, включително цялото съдържание, функции и информация се предоставят „КАКТО СА“ и „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. Вие приемате да използвате нашите уебсайтове на собствен риск. Информацията на този уебсайт е поместена на добра воля, но е предназначена единствено за общо ползване. Тя не бива да се използва за конкретни цели, а Upfield не прави заявления и не дава гаранция нито за нейната наличност, сигурност, точност, изчерпателност, нито за своите продукти или услуги.

Нито Upfield, нито нейните ръководители, служители или агенти носят отговорност за загуби, вреди или разходи, възникващи в резултат на достъп или използване на нашите уебсайтове или тяхното съдържание, или на други свързани уебсайтове, включително, но не само загуби на приходи или печалби, косвени, случайни или последващи загуби или вреди (освен до степента, в която това изключение е допустимо от приложимото законодателство). Единственото решение за Вас е да преустановите използването на уебсайта.

Политика на Upfield е да не приема непоискани предложения за подобряване на продуктите или услугите, идеи за нови продукти или услуги или идеи за маркетинг извън Upfield. Всички непоискани предложения или информация, които ни изпращате, включително рецепти, ще бъдат третирани като несобствена и неповерителна информация и стават притежание на Upfield без компенсации за Вас, за изключително ползване без ограничение и по наша преценка.

Когато качите или по друг начин предоставяте съдържание, Вие заявявате, че притежавате всички права, правото на собственост и ползите от интелектуалната собственост за това съдържание и имате право да го качите в уебсайта. По отношение на мнения, коментари, публикации или мултимедийно съдържание, което качвате, Вие се съгласявате, че Upfield ги третира като неповерителни, и предоставяте на Upfield безвъзмезден, напълно изплатен, постоянен, световен лиценз за ползване (включително и за разкриване, възпроизвеждане, предаване, публикуване или разпространяване в която и да е медия) на съдържанието, което сте предоставили за целите на Upfield или нейните компании.

Upfield си запазва правото да извършва промени и корекции на нашите уебсайтове, когато и както Upfield сметне за подходящо и без предварително уведомление. Ще публикуваме известие за промените на настоящите Условия на тази страница, а те ще влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго. Потребителите трябва да преглеждат периодично тези Условия и да следят за евентуални промени. Ако не сте съгласни с променените условия, трябва да преустановите използването.

На различни места в уебсайта са публикувани автоматични връзки към други уебсайтове в интернет извън групата от уебсайтове на Upfield, които имат връзка с конкретен аспект на този уебсайт. Това не означава, че Upfield или нейните дъщерни дружества задължително имат връзка с някой от тези други уебсайтове или с техните собственици.

Нито Upfield, нито нейните ръководители, директори, служители и агенти носят каквато и да е отговорност или задължение за тези други уебсайтове или за информацията, публикувана в тях. Освен това Upfield не упражнява никакъв контрол и проверка и не дава никакво одобрение във връзка с който и да е от тези уебсайтове.

Потребителите не трябва да създават връзка към уебсайта или по друг начин да предполагат каквато и да е форма на свързаност, одобрение или съгласие от страна на Upfield, когато такова не съществува.

Нашите уебсайтове са достъпни от много различни държави по света. Във всяка една от тях има закони, които може да се различават от законите на Обединеното Кралство. Като осъществяват достъп до уебсайтовете, потребителите и Upfield се съгласяват, че законите на Англия и Уелс важат за всички въпроси, възникващи от или във връзка с тези Условия за ползване и съдържанието на нашите уебсайтове, освен ако Upfield не посочи изрично, че законодателството на друга държава е приложимо за определени елементи от уебсайта. Съгласявате се също, че освен ако не посочим друго, съдилищата в Англия и Уелс имат неизключителна юрисдикция по всички подобни въпроси.

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия е неприложима за местоположението на използване, тя подлежи на необходимата промяна, за да стане приложима, и не засяга което и да е от останалите условия.

Upfield си запазва правото да сътрудничи изцяло на правоприлагащите органи или на съдебна заповед, изискваща или нареждаща на Upfield да разкрие идентичността на всеки, който публикува съдържание, за което се знае или се предполага (обосновано или не), че нарушава тези Условия или приложимото законодателство.

Политиката за поверителност на Upfield (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) и Политиката за бисквитките (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) важат за всички лични данни и/или бисквитки, споделяни на или към този уебсайт.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с тези Условия за ползване, моля, изпращайте ги на https://upfield.com/contact/.