Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης (οι «Όροι»). Kαθώς διαβάζετε αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι ισχύουν τόσο για την Upfield Europe B.V. όσο και για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Upfield οπουδήποτε αυτές βρίσκονται.

Με τη χρήση των ιστοτόπων μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε και συμμορφώνεστε με τους Όρους αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας. Η Upfield επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή να αναστείλει οποιαδήποτε στιγμή τη λειτουργία των ιστοτόπων μας συνολικά ή εν μέρει.

Οι χρήστες (εφεξής αναφερόμενοι ως «εσείς») μπορούν να πλοηγούν σε αυτόν τον ιστότοπο και, όπου είναι δυνατόν, να συνεισφέρουν υλικό σε αυτόν (όπως κριτικές, αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο πολυμέσων). Εντούτοις, η αντίστοιχη χρήση ή/και συνεισφορά δεν θα πρέπει να είναι παράνομη ή προσβλητική καθ΄οιονδήποτε τρόπο. Συγκεκριμένα, οι χρήστες απαγορεύεται:

Η Upfield μπορεί να αφαιρέσει αμέσως, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιοδήποτε υλικό από οποιονδήποτε ιστότοπο το οποίο θεωρεί ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή/και να σας απαγορεύσει τη χρήση τους.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων, επί όλων των υλικών που δημοσιεύονται από ή για λογαριασμό της Upfield στους ιστοτόπους μας ανήκουν στην Upfield και στους εντολοδόχους αυτής.

Εξαιρουμένης της περίπτωσης κατά την οποία υποδεικνύεται κάτι διαφορετικό, οι χρήστες μπορούν να αναπαράγουν αποσπάσματα του ιστοτόπου για νόμιμη, προσωπική αναφορά (ήτοι μη εμπορική) με την προϋπόθεση ότι διατηρούν στο ακέραιο και σέβονται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δήλωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων που ενδέχεται να αφορούν σε αντίστοιχο περιεχόμενο (π.χ. © Upfield).

Το περιεχόμενο τρίτων, που ενδέχεται να εμφανίζεται στους ιστοτόπους μας, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του υποκειμένου που το διαθέτει. Η Upfield δύναται να αναθεωρεί το περιεχόμενο κατά καιρούς και να αφαιρεί ή να αρνείται την προβολή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων, το οποίο θεωρούμε εύλογα ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, άλλους ισχύοντες νόμους ή πολιτικές της Upfield, ωστόσο η Upfield δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων.

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που περιλαμβάνονται στους ιστοτόπους μας δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή παροχή του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας και δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν ή η υπηρεσία θα διατίθεται σε όλες τις χώρες ή ότι το όνομα, η περιγραφή ή η προδιαγραφή, οι αξιώσεις ή η ταυτότητα επωνυμίας του προϊόντος της ή της υπηρεσίας θα είναι ίδια με αυτά που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει να απευθύνεστε στο τοπικό παράρτημα της εταιρείας Upfield ή στον σχετικό διανομέα.

Οι ιστότοποί μας, καθώς και όλο το περιεχόμενο, οι λειτουργίες και οι πληροφορίες, παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ». Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν συμπεριληφθεί καλή τη πίστει, αλλά προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για οποιονδήποτε ειδικό σκοπό και δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση εκ μέρους της Upfield ως προς τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της.

Ούτε η Upfield ούτε κανένα από τα στελέχη, τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή δαπάνη που απορρέει από οποιαδήποτε πρόσβαση στους ιστότοπους της Upfield ή χρήση αυτών ή του περιεχομένου τους, ή οποιουδήποτε ιστοτόπου που συνδέεται με αυτό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας εσόδων ή κερδών, άλλης άμεσης , έμμεσης, ή αποθετικής ζημίας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία). Η Upfield θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διακοπή της χρήσης του ιστότοπου.

Η πολιτική της Upfield είναι να μην αποδέχεται κανενός είδους αυτόβουλες προτάσεις για βελτιώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες, ιδέες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή ιδέες μάρκετινγκ από πηγές εκτός της Upfield. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή πληροφορίες που μας στέλνετε αυτοβούλως, θα αντιμετωπίζονται από την Upfield ως μη αποκλειστικές και μη εμπιστευτικές και θα μεταβιβάζονται στην ιδιοκτησία της Upfield χωρίς καμία αποζημίωση για αποκλειστική χρήση κατά την απεριόριστη ευχέρειά μας.

Όταν στέλνετε ή υποβάλετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, δηλώνετε ότι σας ανήκουν όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί του εν λόγω περιεχομένου και έχετε το δικαίωμα να το υποβάλετε στον ιστότοπο. Όσον αφορά οποιεσδήποτε κριτικές, σχόλια, αναρτήσεις ή περιεχόμενο πολυμέσων που υποβάλλετε, συμφωνείτε ότι η Upfield θα τα χειρίζεται ως μη εμπιστευτικά και παραχωρείτε στην Upfield μια άνευ ετέρου υποχρέωσης και ιδιαίτερα υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης για πνευματικά δικαιώματα, ελεύθερη, απεριόριστη, παγκόσμια άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της άδειας για γνωστοποίηση, αναπαραγωγή, μετάδοση, δημοσίευση ή εκπομπή σε οποιοδήποτε μέσο) του περιεχομένου που παρέχετε για σκοπούς που σχετίζονται με την Upfield ή τις επιχειρήσεις της.

Η Upfield διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις των ιστοτόπων της, όπως και όταν η Upfield το θεωρήσει κατάλληλο και απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα αναρτούμε ειδοποίηση για τις τροποποιήσεις στους όρους που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα, οι οποίες θα τίθενται άμεσα σε ισχύ εκτός εάν υποδεικνύεται κάτι διαφορετικό. Οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν σε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς για να μελετούν αυτούς τους όρους και τις εν λόγω τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση.

Σε ορισμένα σημεία σε όλο τον ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται αυτοματοποιημένες συνδέσεις σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο, εκτός της Upfield, που θα σχετίζονται με μια συγκεκριμένη πτυχή του παρόντος ιστοτόπου. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η Upfield ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σχετίζονται απαραίτητα με οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστοτόπους ή με τους ιδιοκτήτες τους.

Ούτε η Upfield ούτε κανένα από τα στελέχη, οι εργαζόμενοι ή οι εκπροσωποί της φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα οποιασδήποτε φύσης για αυτούς τους τρίτους ιστοτόπους ή για οποιαδήποτε πληροφορία αυτοί περιέχουν, τους οποίους δεν ελέγχει, επαληθεύει ή υποστηρίζει η Upfield.

Οι χρήστες απαγορεύεται να προσθέτουν μια σύνδεση στον ιστότοπο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκρισης ή υποστήριξης από την Upfield εφόσον δεν υφίσταται τίποτα από αυτά.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε τους ιστοτόπους μας από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι εκάστοτε χώρες εφαρμόζουν νόμους που ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.Με τη χρήση χρήσηη των ιστοτόπων, τόσο από εσάς με την ιδιότητα του χρήστη όσο και από την Upfield, συμφωνείτε ότι αυτή θα διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και ειδικότερα, όσον αφορά σε όλα ταθέματα που απορρέουν από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους, τη χρήση και το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας, εκτός εάν η Upfield ορίσει ότι θα ισχύει η νομοθεσία άλλης χώρας για συγκεκριμένα στοιχεία του ιστοτόπου. Επίσης, συμφωνείτε ότι, , τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας θα έχουν τη μη αποκλειστική δικαιοδοσία όσον αφορά τα εν λόγω θέματα, . εκτός εάν η Upfield ορίσει διαφορετικά.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων είναι μη εκτελεστή στην τοποθεσία χρήσης, θα θεωρηθεί ότι τροποποιήθηκε αναλόγως προκειμένου να ισχύει και δεν θα επηρεάζει οποιονδήποτε άλλο όρο.

Η Upfield διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που υποχρεώνει την Upfield να γνωστοποιήσει την ταυτότητα οποιουδήποτε αναρτά περιεχόμενο το οποίο θεωρείται ότι παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει (εύλογα ή όχι) τους όρους αυτούς ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πολιτική Απορρήτου της Upfield (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) και η Πολιτική για τα Cookies (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) της Upfield ισχύουν για οποιαδήποτε και για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και τα cookies που κοινοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, μπορείτε να τα υποβάλετε εδώ: https://upfield.com/contact/.