Kasutustingimused

Sellele veebisaidile ligipääsule ja selle kasutamisele kohalduvad järgmised kasutustingimused („Tingimused”). Nende kasutustingimuste lugemisel pidage meeles, et need kohalduvad ettevõttele Upfield Europe B.V. ja kõigile teistele Upfield Groupi ettevõtetele („Upfield") ning kõigile muudele veebisaitidele, mis on Upfieldi omanduses või kontrolli all.

Meie veebisaite kasutades kinnitate, et nõustute käesolevate tingimustega ja järgite neid. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ei tohi te meie veebisaite kasutada. Upfield jätab endale õiguse meie veebisaidid igal ajal täielikult või osaliselt sulgeda või peatada.

Kasutajad (edaspidi „teie”) võivad seda veebisaiti sirvida ja võimaluse korral lisada sellesse materjali (nt arvustused, postitused või muu multimeediasisu), kuid selline kasutamine ja/või panus ei tohiks mingil viisil olla ebaseaduslik või solvav. Täpsemalt on kasutajatel keelatud:

Upfield võib mistahes veebisaidilt viivitamatult eemaldada mistahes materjali, mida ta oma äranägemisel peab käesolevate kasutustingimuste rikkumiseks ja/või peatada veebisaidi kasutamise teie poolt.

Kõik intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigus ja kaubamärgid mistahes ja kõigis materjalides, mis on avaldatud meie veebisaitidel Upfieldi poolt või tema nimel, kuuluvad Upfieldile või tema litsentsiandjatele.

Kui ei ole öeldud teisiti, võivad kasutajad taasesitada veebisaidi väljavõtteid õiguspärasel, isiklikul otstarbel (st mitteärilisel), tingimusel, et nad säilitavad selliste väljavõtete puutumatuse ja peavad kinni kõigist intellektuaalomandi õigustest, sealhulgas autoriõiguse teatisest, mis võivad sellisele sisule kohalduda (nt © Upfield).

Kolmanda poole sisu, mida meie veebisaitidel võidakse kuvada, on selle kättesaadavaks teinud poole ainuvastutus. Upfield võib aeg-ajalt sisu üle vaadata ja eemaldada või keelduda kolmanda poole sisu kuvamisest, mille puhul me usume põhjendatult, et see rikub kolmanda poole intellektuaalomandi õigusi, muud kohaldatavat õigust või Upfieldi põhimõtteid, kuid Upfield ei vastuta ühegi kolmanda poole sisu eest.

Viide mistahes tootele või teenusele meie veebisaitidel ei kujuta endast pakkumist selle toote või teenuse müümiseks või tarnimiseks ega tähenda, et toode või teenus on kõigis riikides saadaval või et toote või teenuse nimi, kirjeldus või spetsifikatsioon, omadused või tootemargid on samad, mis veebisaidil. Lisateabe saamiseks konkreetse toote või teenuse kättesaadavuse ja sobivuse kohta pöörduge kohaliku Upfieldi esinduse või asjaomase turustaja poole.

Meie veebisaidid, sealhulgas kogu sisu, funktsioonid ja teave on esitatud põhimõttel „NAGU ON” ja „NAGU SAADAVAL“. Te nõustute kasutama meie veebisaite omal vastutusel. Kuigi sellel veebisaidil olev teave on lisatud heauskselt, on see mõeldud ainult informatiivsel otstarbel. Sellele ei tohiks mingil konkreetsel eesmärgil tugineda ning Upfield ei anna selle kättesaadavuse, turvalisuse, täpsuse ega terviklikkuse või toodete ja teenuste kohta mingit lubadust ega garantiid.

Upfield ja tema ametnikud, töötajad või esindajad ei vastuta mistahes kahjude, kahjustuste või kulude eest, mis tulenevad meie veebisaitidele või nende sisule või nendega seotud veebisaitidele ligipääsust või kasutamisest, sealhulgas, ilma piiranguteta, saamata jäänud tulu või kasumi, kaudse, juhusliku või sellest tuleneva kahju või kahjustuse (välja arvatud juhul, kui selline välistamine on kohaldatava õigusega piiratud) eest. Teie ainus võimalus on lõpetada veebisaidi kasutamine.

Upfieldi põhimõte on mitte aktsepteerida pealesunnitud ettepanekuid toote või teenuse täiustamiseks, uusi toote- või teenuseideid või turundusideid väljastpoolt Upfieldi. Mistahes pealesunnitud soovitusi või teavet, mis te meile edastate, kaasa arvatud retseptid, käsitletakse kui omandiõiguseta ja mittekonfidentsiaalsena ning need muutuvad Upfieldi omandiks ilma hüvitamiseta, ainukasutuseks meie piiramatul äranägemisel.

Laadides üles või esitades muul viisil mistahes sisu, kinnitate, et sellise sisu kõik õigused, autorlus ja varalised õigused kuuluvad teile ning et teil on õigus selline sisu veebisaidile esitada. Mistahes teie esitatud arvustuste, kommentaaride, postituste või multimeediasisu osas nõustute, et Upfield käsitleb neid mittekonfidentsiaalsetena ning et te annate Upfieldile autoritasuta, täielikult makstud, tähtajatu, ülemaailmse litsentsi kasutada (sealhulgas mistahes meedias avaldamiseks, taasesitamiseks, edasiandmiseks, avaldamiseks või levitamiseks) esitatud sisu Upfieldi või selle ettevõtetega seotud eesmärkidel.

Upfield jätab endale õiguse teha eelneva etteteatamiseta oma veebisaitidel mistahes muudatusi ja parandusi, kui Upfield peab seda asjakohaseks. Tingimuste muutmisel postitame vastava teate sellele lehele. Muudatused jõustuvad kohe, kui ei ole märgitud teisiti. Kasutajad peaksid aeg-ajalt seda lehte külastama, et need kasutustingimused ja muudatused üle vaadata. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, peate kasutamise lõpetama.

Veebisaidi erinevates kohtades võidakse teile pakkuda automaatseid linke muudele interneti veebisaitidele väljaspool Upfieldi, mis on seotud selle veebisaidi konkreetse aspektiga. See ei viita sellele, et Upfield või sidusettevõtted on mõne sellise veebisaidi või nende omanikega tingimata seotud.

Upfieldil, ja tema ametnikel, direktoritel, töötajatel ega esindajatel ei ole mingisugust kohustust ega vastutust seoses selliste muude veebisaitide või neis sisalduva teabega, mida Upfield ei kontrolli ega ole kinnitanud või heaks kiitnud.

Kasutajad ei tohi luua linki veebisaidile ega muul viisil viidata mistahes Upfieldi seosele, kinnitusele või heakskiidule, kui seda pole olemas.

Meie veebisaitidele pääseb ligi erinevatest riikidest üle maailma. Igas kohas on seadused, mis võivad erineda Ühendkuningriigi omadest. Veebilehtedele sisenemisega nõustuvad nii kasutaja kui ka Upfield, et kõigi nende kasutustingimuste ja meie veebilehtede sisuga seotud või nendest tulenevate küsimuste suhtes kohalduvad Inglismaa ja Walesi seadused, välja arvatud juhul, kui Upfield täpsustab, et veebisaidi mõnedele konkreetsetele elementidele kohaldub mõne muu riigi seadus. Samuti nõustute, et kui me ei ole teisiti määratlenud, on Inglismaa ja Walesi kohtutel selliste küsimuste lahendamisel ainupädevus.

Kui nende tingimuste mistahes säte on kasutuskohas kohaldamatu, siis vajadusel seda muudetakse ja see ei mõjuta ühtegi teist tingimust.

Upfield jätab endale õiguse teha täielikku koostööd õiguskaitseasutustega või täita kohtumääruseid, milles esitatakse Upfieldile taotlus või kohustus isiku avalikustamiseks, kes postitab mistahes sisu, mida usutakse või väidetakse (põhjendatult või mitte) olevat neid tingimusi või kohaldatavat õigust rikkuv.

Upfieldi puutumatusnormid (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) ja küpsistepoliitika (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) kehtivad mistahes ja kõigile sellel veebisaidil või sellele veebisaidile jagatud isikuandmetele ja/või küpsistele.

Kui teil on küsimusi või märkusi seoses nende kasutustingimustega, pöörduge meie poole aadressil https://upfield.com/contact/.