Terma Penggunaan

Capaian kepada dan penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma penggunaan berikut (“Terma”). Semasa anda membaca terma penggunaan ini, sila ingat bahawa terma ini terpakai kepada Upfield Europe B.V. dan semua syarikat Kumpulan Upfield yang lain (”Upfield") sebagai tambahan kepada semua laman web lain yang dimiliki atau dikawal oleh Upfield.

Dengan menggunakan laman web kami, anda mengesahkan bahawa anda menerima dan mematuhi Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda tidak boleh menggunakan laman web kami. Upfield mempunyai hak untuk menghentikan atau menggantung secara keseluruhan atau sebahagian laman web kami pada bila-bila masa.

Pengguna (atau dirujuk di bawah sebagai “anda”) boleh menerokai laman web ini dan, jika boleh dilakukan, menyumbangkan bahan kepada laman web (seperti ulasan, siaran atau kandungan multimedia yang lain), namun penggunaan dan/atau sumbangan sedemikian tidak boleh menyalahi undang-undang atau bersifat menyinggung dalam apa-apa cara pun. Secara khusus, pengguna dilarang daripada:

Upfield dengan serta-merta boleh mengeluarkan apa-apa bahan dari mana-mana laman web yang difikirkan, mengikut budi bicara mutlak Upfield, telah melanggar terma penggunaan dan/atau menggantung penggunaan laman web oleh anda.

Semua hak harta intelek, termasuk hak cipta dan tanda dagangan, dalam mana-mana dan semua bahan yang diterbitkan oleh atau bagi pihak Upfield di laman web kami adalah dimiliki oleh Upfield atau pemberi lesen.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, pengguna boleh menghasilkan semula ekstrak laman web untuk rujukan peribadi, yang sah (misalnya bukan untuk komersial) dengan syarat mereka mengekalkan keutuhannya dan menghormati semua hak harta intelek, termasuk apa-apa notis hak cipta yang mungkin muncul pada kandungan tersebut (contohnya © Upfield).

Kandungan pihak ketiga yang mungkin muncul di laman web kami adalah tanggungjawab tunggal entiti yang menyediakan kandungan tersebut. Upfield boleh dari semasa ke semasa menyemak kandungan dan mengeluarkan atau enggan memaparkan kandungan pihak ketiga yang kami percaya secara munasabah telah melanggar hak harta intelektual pihak ketiga, undang-undang lain yang terpakai atau dasar Upfield, tetapi Upfield tidak akan dipertanggungjawabkan untuk mana-mana kandungan pihak ketiga.

Rujukan kepada mana-mana produk atau perkhidmatan di laman web kami bukan merupakan tawaran untuk menjual atau membekalkan produk atau perkhidmatan berkenaan dan tidak bermaksud bahawa produk atau perkhidmatan tersebut tersedia di semua negara atau bahawa nama, perihalan atau spesifikasi, tuntutan atau penjenamaan produk atau perkhidmatan akan sama seperti yang disertakan pada laman web. Nasihat spesifik tentang ketersediaan dan kesesuaian mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu hendaklah dicari daripada syarikat atau pengedar Upfield tempatan yang berkenaan.

Laman web kami, termasuk semua kandungan, fungsi dan maklumat disediakan “SEPERTI YANG ADA” dan “APABILA TERSEDIA”. Anda bersetuju untuk menggunakan laman web kami atas risiko anda sendiri. Maklumat di laman web ini telah dimasukkan dengan suci hati tetapi hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Ia tidak boleh diguna pakai untuk apa-apa tujuan tertentu dan tiada perwakilan atau waranti diberikan oleh Upfield berkenaan dengan ketersediaan, keselamatan, ketepatan atau kesempurnaan atau produk atau perkhidmatannya.

Upfield atau mana-mana pegawai, pekerja atau ejennya hendaklah tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang timbul daripada apa-apa capaian kepada atau penggunaan laman web kami atau kandungannya atau mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya, termasuk, tanpa batasan, apa-apa kehilangan hasil atau keuntungan, kerugian atau kerosakan tidak langsung, tidak disengajakan atau sampingan (kecuali setakat pengecualian tersebut adalah terhad oleh undang-undang yang terpakai). Remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan laman web ini.

Adalah menjadi dasar Upfield untuk tidak menerima apa-apa cadangan yang tidak diminta untuk peningkatan produk atau perkhidmatan, idea produk atau perkhidmatan baharu atau idea pemasaran dari luar Upfield. Apa-apa cadangan atau maklumat yang tidak diminta yang anda hantar kepada kami, termasuk resipi, akan dianggap sebagai bukan proprietari dan tidak sulit dan menjadi milik Upfield tanpa pampasan, untuk kegunaan eksklusif mengikut budi bicara kami yang tidak terhad.

Apabila anda memuat naik atau menghantar apa-apa kandungan yang anda wakili iaitu anda memiliki semua hak, tajuk dan minat terhadap kandungan tersebut dan berhak untuk menyerahkannya ke laman web. Berhubung dengan apa-apa ulasan, komen, siaran atau kandungan multimedia yang anda serahkan, anda bersetuju bahawa Upfield akan memperlakukannya sebagai tidak sulit dan anda memberikan kepada Upfield lesen bebas royalti, berbayar penuh, kekal dan di seluruh dunia untuk menggunakan (termasuk mendedahkan, menghasilkan semula, menghantar, menerbitkan atau menyiarkan dalam mana-mana media) kandungan yang anda sediakan untuk tujuan yang berkaitan dengan Upfield atau perniagaannya.

Upfield berhak membuat apa-apa perubahan dan pembetulan kepada laman web kami apabila Upfield menganggapnya sesuai dan dilakukan tanpa notis terlebih dahulu. Kami akan menyiarkan notis pengubahsuaian kepada terma-terma ini di halaman ini dan akan berkuat kuasa dengan serta-merta melainkan dinyatakan sebaliknya. Pengguna harus merujuk halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak terma penggunaan dan pengubahsuaian tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma yang diubah suai, anda harus menghentikan penggunaan anda.

Pada pelbagai tempat di seluruh laman web, anda mungkin ditawarkan pautan automatik ke laman web Internet lain di luar Upfield yang berkaitan dengan aspek tertentu laman web ini. Ini tidak menunjukkan bahawa Upfield atau sekutu semestinya dikaitkan dengan mana-mana laman web ini atau pemiliknya yang lain.

Upfield atau para pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau liabiliti dalam bentuk apa-apa sifat untuk laman web ini atau apa-apa maklumat yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang tertakluk kepada kawalan atau telah disahkan atau disokong oleh Upfield.

Pengguna tidak boleh mewujudkan pautan ke laman web atau dengan cara lain mencadangkan apa-apa bentuk perkaitan, kelulusan atau sokongan daripada Upfield yang tidak wujud.

Laman web kami boleh dicapai dari pelbagai negara lain di seluruh dunia. Setiap tempat ini mempunyai undang-undang yang mungkin berbeza daripada undang-undang di United Kingdom. Dengan mencapai laman web, pengguna dan Upfield bersetuju bahawa undang-undang England dan Wales akan terpakai kepada semua perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan dan kandungan laman web kami, kecuali Upfield menentukan bahawa undang-undang negara lain terpakai kepada elemen tertentu pada laman web. Anda juga bersetuju bahawa, melainkan jika kami menyatakan sebaliknya, bahawa mahkamah di England dan Wales akan mempunyai bidang kuasa yang tidak eksklusif berkenaan dengan perkara tersebut.

Jika mana-mana peruntukan dalam terma ini tidak boleh dikuatkuasakan di lokasi penggunaan, ia hendaklah dianggap diubah suai mengikut keperluan untuk digunakan dan ia tidak akan menjejaskan mana-mana terma lain.

Upfield berhak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa yang menguatkuasakan undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan Upfield untuk mendedahkan identiti sesiapa sahaja yang mempamerkan kandungan yang dipercayai atau didakwa (secara munasabah atau sebaliknya) telah melanggar terma ini atau undang-undang yang berkenaan.

Dasar Privasi (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) dan Dasar Kuki Upfield (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) terpakai kepada mana-mana dan semua data peribadi dan/atau kuki yang dikongsikan pada atau kepada laman web ini.

Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau komen berhubung dengan terma penggunaan ini, sila kemukakan kepada https://upfield.com/contact/.