Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden"). Bij het lezen van deze Voorwaarden dient u er rekening mee te houden dat deze van toepassing zijn op Upfield Europe B.V. en alle andere bedrijven van de Upfield Group ("Upfield") in aanvulling op alle andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door Upfield.

Door gebruik te maken van onze websites, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en naleeft. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze websites. Upfield behoudt zich het recht voor om onze websites te allen tijde geheel of gedeeltelijk te stoppen of op te schorten.

Gebruikers (hierna te noemen "u") mogen deze website verkennen en waar mogelijk materiaal bijdragen (zoals recensies, berichten of andere multimediacontent). Dit gebruik en/of deze bijdrage mag echter op geen enkele manier illegaal of beledigend zijn. Specifiek is voor de gebruikers het volgende verboden:

Upfield mag onmiddellijk alle materiaal van enige website verwijderen als dat, naar eigen goeddunken, wordt beschouwd als inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, en/of mag uw gebruik opschorten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten en handelsmerken, in alle materialen die door of namens Upfield op onze websites worden gepubliceerd, zijn eigendom van Upfield of haar licentiegevers.

Tenzij anders aangegeven, mogen gebruikers uittreksels van de website reproduceren voor legale, persoonlijke referentie (d.w.z. niet-commercieel), op voorwaarde dat ze alle intellectuele eigendomsrechten intact houden en respecteren, met inbegrip van alle auteursrechtvermeldingen die op dergelijke inhoud kunnen voorkomen (bv. © Upfield).

De inhoud van derden die op onze websites kan verschijnen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de entiteit die dit ter beschikking stelt. Upfield kan van tijd tot tijd inhoud beoordelen en inhoud van derden verwijderen of weigeren weer te geven waarvan wij redelijkerwijs geloven dat dit de intellectuele eigendomsrechten van derden, andere toepasselijke wetgeving of het beleid van Upfield schendt. Upfield is echter niet aansprakelijk voor inhoud van derden.

Een verwijzing naar een product of dienst op onze websites houdt geen aanbod in om dat product of die dienst te verkopen of te leveren en betekent niet dat het product of de dienst in alle landen beschikbaar is of dat de naam, beschrijving of specificatie, claims of branding van het product of de dienst hetzelfde zal zijn als die welke op de website staat. Specifiek advies over de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of een bepaalde dienst moet worden ingewonnen bij het betrokken lokale Upfield-bedrijf of de betrokken distributeur.

Onze websites, met inbegrip van alle inhoud, functies en informatie, worden geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". U gaat ermee akkoord onze websites op eigen risico te gebruiken. De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Er mag niet op worden vertrouwd voor een specifiek doel en Upfield geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, veiligheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de producten of diensten.

Noch Upfield, noch enige functionarissen, werknemers of wederverkopers zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige schade of enige kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites of hun inhoud of enige website die daaraan gekoppeld is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig verlies van inkomsten of winst, indirecte, incidentele of gevolgschade (behalve in de mate dat een dergelijke uitsluiting door de toepasselijke wetgeving wordt beperkt). Uw enige en exclusieve verhaal is het stopzetten van het gebruik van de website.

Het is het beleid van Upfield om geen ongevraagde suggesties voor product- of dienstverbeteringen, nieuwe product- of dienstideeën of marketingideeën van buiten Upfield te accepteren. Alle ongevraagde suggesties of informatie die u ons stuurt, inclusief recepten, zullen worden behandeld als niet-eigendomsrechtelijk en niet-vertrouwelijk en worden het eigendom van Upfield zonder compensatie, voor exclusief gebruik naar ons onbeperkte oordeel.

Wanneer u inhoud uploadt of anderszins indient, verklaart u dat u alle rechten, titels en belangen in dergelijke inhoud bezit en dat u het recht hebt om dit in te dienen op de website. Met betrekking tot beoordelingen, opmerkingen, berichten of multimedia-inhoud die u indient, gaat u ermee akkoord dat Upfield dit als niet-vertrouwelijk zal behandelen en verleent u Upfield een royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u verstrekt te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, verzenden, publiceren of uitzenden in welke media dan ook) voor doeleinden die betrekking hebben op Upfield of haar bedrijven.

Upfield behoudt zich het recht voor om wijzigingen en correcties aan te brengen in onze websites als en wanneer Upfield dit gepast acht en zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen wijzigingen van deze Voorwaarden op deze pagina bekendmaken en zij zullen onmiddellijk van kracht worden, tenzij anders aangegeven. Gebruikers dienen deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om deze Voorwaarden en dergelijke wijzigingen te bekijken. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u uw gebruik te staken.

Op verschillende plaatsen op de website kunnen u automatische links worden aangeboden naar andere websites buiten Upfield die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze website. Dit betekent niet dat Upfield of gelieerde ondernemingen noodzakelijkerwijs geassocieerd zijn met een van deze andere websites of hun eigenaars.

Noch Upfield, noch haar functionarissen, directeuren, werknemers en wederverkopers hebben enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor deze andere websites of enige informatie die daarin is opgenomen en niets ervan wordt onderworpen aan het beheer van, of wordt geverifieerd of bekrachtigd door Upfield.

Gebruikers mogen geen link naar de website maken of op enige andere manier een suggestie doen voor enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van Upfield waar die niet bestaat.

Onze websites zijn toegankelijk vanuit verschillende andere landen over de hele wereld. Elk van deze plaatsen heeft wetten die kunnen verschillen van die van het Verenigd Koninkrijk. Door het bezoeken van websites gaan zowel de gebruiker als Upfield ermee akkoord dat de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, gebruik en inhoud van onze websites, tenzij Upfield specificeert dat het recht van een ander land van toepassing is op bepaalde elementen van de website. U gaat er ook mee akkoord dat, tenzij wij anders bepalen, de rechtbanken van Engeland en Wales de niet-exclusieve jurisdictie hebben met betrekking tot dergelijke zaken.

Indien een bepaling van deze voorwaarden op de plaats van gebruik niet afdwingbaar is, wordt deze geacht te zijn gewijzigd en zal dit geen invloed hebben op de andere voorwaarden.

Upfield behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin Upfield wordt gevraagd of gelast om de identiteit bekend te maken van iedereen die inhoud plaatst waarvan wordt verondersteld of beweerd (redelijkerwijs of niet) dat deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving worden overtreden.

Upfield's Privacybeleid (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) en Cookiebeleid (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens en/of cookies die op of aan deze website worden gedeeld.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kunt u deze voorleggen aan https://upfield.com/contact/.