Warunki użytkowania

Dostęp do niniejszej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania („Warunki”). Czytając niniejsze warunki korzystania z serwisu, należy pamiętać, że dotyczą one przedsiębiorstwa Upfield Europe B.V. oraz wszystkich innych spółek należących do grupy Upfield („Upfield"), a także wszystkich innych stron internetowych będących własnością Upfield lub przez nią kontrolowanych.

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik potwierdza, że akceptuje i przestrzega niniejszych Warunków. W razie braku akceptacji tych warunków, użytkownikowi zabrania się korzystania z naszych stron internetowych. Upfield zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wstrzymania lub zawieszenia działania naszych stron internetowych w dowolnym momencie.

Użytkownicy (zwani dalej „użytkownikami") mogą przeglądać tę stronę internetową i, jeśli to możliwe, dodawać do niej materiały (takie jak recenzje, posty lub inne treści multimedialne), ale powyższe działania nie mogą być nielegalne ani obraźliwe w żaden sposób. W szczególności użytkownikom zabrania się:

Firma Upfield może niezwłocznie usunąć z każdej strony internetowej wszelkie materiały, które uzna za naruszające niniejsze warunki korzystania z serwisu i/lub zawiesić korzystanie z niego przez użytkownika.

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, do wszelkich materiałów publikowanych przez Upfield lub w jej imieniu na naszych stronach internetowych należą do firmy Upfield lub jej licencjodawców.

O ile nie wskazano inaczej, użytkownikom wolno odtwarzać fragmenty strony internetowej do legalnych celów osobistych (tj. niekomercyjnych), pod warunkiem, że nie naruszają oraz respektują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wszelkie informacje o prawach autorskich, które mogą pojawić się w takich treściach (np. © Upfield).

Za treści osób trzecich, które mogą pojawić się na naszych stronach internetowych, odpowiada wyłącznie podmiot, który je udostępnia. Upfield może od czasu do czasu dokonywać przeglądu treści i usuwać lub odmawiać wyświetlania treści osób trzecich, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, inne obowiązujące prawo lub zasady polityki firmy, niemniej jednak Upfield nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich.

Odniesienia do produktów lub usług na naszych stronach internetowych nie stanowią oferty ich sprzedaży lub dostawy ani nie oznaczają, że dostępne są one we wszystkich krajach lub że nazwa, opis lub specyfikacja, roszczenia lub marka produktu lub usługi będą takie same, jak te przedstawione na stronie internetowej. Szczegółowych porad dotyczących dostępności i przydatności konkretnego produktu lub usługi należy szukać w lokalnej firmie Upfield lub u danego dystrybutora.

Nasze strony internetowe, łącznie z wszystkimi treściami, funkcjami i informacjami są udostępniane na zasadach „TAKA JAK JEST”(„AS IS”) i „JAKO DOSTĘPNA”(AS AVAILABLE). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z naszych stron internetowych na własne ryzyko. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zamieszczone w dobrej wierze, ale służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie należy opierać się na nich w żadnym konkretnym celu; Upfield nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących ich dostępności, bezpieczeństwa, dokładności lub kompletności, ani też produktów czy usług.

Upfield, ani żaden z członków zarządu, pracowników lub agentów nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z korzystania i dostępu do naszych stron internetowych lub ich treści bądź stron z nimi powiązanych, w tym, między innymi, za utratę dochodów lub zysków, straty lub szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe (z wyjątkiem przypadków, w których takie wyłączenie jest ograniczone przez obowiązujące prawo). Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony internetowej.

Zasadą Upfield jest nieprzyjmowanie niezamówionych propozycji dotyczących ulepszeń produktów lub usług, nowych pomysłów na produkty lub usługi oraz pomysłów marketingowych pochodzących spoza firmy. Wszelkie przesłane nam niezamówione propozycje lub informacje, w tym przepisy, będą traktowane jako niezastrzeżone i jawne oraz staną się własnością Upfield bez wynagrodzenia, do wyłącznego użytku według naszego nieograniczonego uznania.

Użytkownik, przesyłając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek treści, oświadcza, że posiada wszelkie prawa, tytuł i udziały i ma prawo do przesłania ich na stronę internetową. W odniesieniu do wszelkich nadsyłanych recenzji, komentarzy, wpisów lub treści multimedialnych, użytkownik wyraża zgodę na traktowanie ich przez Upfield jako informacji jawnych oraz na przyznanie firmie Upfield wolnej od tantiem, w pełni odpłatnej, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie (w tym na ujawnianie, powielanie, przesyłanie, publikowanie lub nadawanie w dowolnych mediach) udostępnianych przez siebie treści w celach związanych z firmą Upfield lub jej działalnością.

Upfield zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek na swoich stronach internetowych, kiedy uzna to za stosowne i bez uprzedniego powiadomienia. Zawiadomienie o zmianach w niniejszych warunkach zostanie zamieszczone na niniejszej stronie i będzie obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, o ile nie wskazano inaczej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu odwoływać się do tej strony, w celu zapoznania się z niniejszymi warunkami użytkowania i ich zmianami. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na zmienione warunki, powinien zaprzestać korzystania z naszych stron internetowych.

Na całym portalu, w różnych miejscach, mogą być oferowane automatyczne linki do innych stron internetowych poza Upfield, istotnych dla danego aspektu serwisu. Nie oznacza to, że Upfield ani jej partnerzy są powiązani z którymkolwiek z tych serwisów lub ich właścicielami.

Ani Upfield, ani członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy czy agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za te inne strony internetowe ani za żadne informacje zawarte na tych serwisach, a żadne z nich nie podlegają kontroli, weryfikacji ani zatwierdzeniu przez firmę Upfield.

Użytkownikom nie wolno zamieszczać linków do strony internetowej ani w żaden inny sposób sugerować jakiejkolwiek formy jej skojarzenia, zatwierdzenia ani poparcia ze strony Upfield, jeżeli taka forma nie istnieje.

Nasze strony internetowe są dostępne w różnych krajach na całym świecie. W każdym z nich obowiązują prawa, które mogą różnić się od tych obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Uzyskując dostęp do stron internetowych, użytkownik oraz firma Upfield wyrażają zgodę na to, że we wszystkich sprawach wynikających z niniejszych warunków korzystania z serwisu i jego treści zastosowanie ma prawo angielskie i walijskie, o ile Upfield nie określi, że do poszczególnych elementów serwisu zastosowanie ma prawo innego kraju. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że, o ile nie określimy inaczej, sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do takich spraw.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest niemożliwe do wyegzekwowania w miejscu użytkowania, uważa się, że zostało ono zmienione w zakresie niezbędnym do jego zastosowania i nie będzie miało wpływu na żadne z pozostałych warunków.

Upfield zastrzega sobie prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub do stosowania się do orzeczeń sądowych nakazujących Upfield ujawnienia tożsamości osób zamieszczających treści, co do których istnieje podejrzenie (uzasadnione lub nie), że naruszają niniejsze warunki lub obowiązujące prawo.

Polityka prywatności Upfield (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) oraz Polityka plików cookie (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) odnoszą się do wszystkich danych osobowych i/lub plików cookie na niniejszej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych warunków użytkowania, prosimy o przesłanie ich na adres https://upfield.com/contact/.