Podmienky používania

Na prístup k tejto webovej lokalite a jej používanie sa vzťahujú nasledujúce podmienky používania („podmienky“). Pri čítaní týchto podmienok používania pamätajte na skutočnosť, že sa vzťahujú na spoločnosť Upfield Europe B.V. a všetky ostatné spoločnosti skupiny Upfield Group („Upfield“) a navyše na všetky ostatné webové lokality vlastnené alebo ovládané spoločnosťou Upfield.

Používaním našich webových lokalít potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami a prijímate ich. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete naše webové lokality používať. Spoločnosť Upfield si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť alebo pozastaviť naše webové lokality, a to v celosti alebo sčasti.

Používatelia (inak označovaní nižšie ako „vy“) môžu preskúmať túto webovú lokalitu a tam, kde je to možné, prispievať na ňu materiálmi (ako napríklad hodnoteniami, príspevkami alebo iným multimediálnym obsahom), avšak takéto používanie a/alebo prispievanie nesmie byť žiadnym spôsobom nezákonné alebo pohoršujúce. Konkrétne sa používateľom zakazuje:

Spoločnosť Upfield je oprávnená okamžite odstrániť akýkoľvek materiál z akejkoľvek webovej lokality, ktorý považuje na základe svojho výhradného uváženia, za porušujúci tieto podmienky používania a/alebo pozastaviť používanie z vašej strany.

Všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv a obchodných známok vo všetkých materiáloch zverejnených spoločnosťou Upfield alebo v jej mene na našich webových lokalitách vlastní spoločnosť Upfield alebo jej poskytovatelia licencií.

Ak nebude uvedené inak, používatelia sú oprávnení rozmnožovať časti webovej lokality na účel zákonného, osobného odkazovania (t. j. nekomerčného), a to za predpokladu, že budú rešpektovať všetky práva duševného vlastníctva vrátane akéhokoľvek oznámenia o autorských právach, ktoré sa môže objaviť na takomto obsahu (napr. © Upfield), a nebudú do nich zasahovať.

Za obsah tretích strán, ktorý sa môže zobrazovať na našich webových lokalitách, nesie výhradnú zodpovednosť subjekt, ktorý ho sprístupňuje. Spoločnosť Upfield môže priebežne kontrolovať obsah a odstraňovať alebo odmietať zobrazovať taký obsah tretích strán, o ktorom sa odôvodnene domnievame, že porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán, iné príslušné právne predpisy alebo zásady spoločnosti Upfield, ale spoločnosť Upfield nebude niesť zodpovednosť za žiadny obsah tretích strán.

Odkaz na akýkoľvek produkt alebo službu na našich webových lokalitách nepredstavuje ponuku na predaj alebo dodanie daného produktu či služby a ani neznamená, že daný produkt či služba sú dostupné vo všetkých krajinách, alebo že daný názov, popis alebo špecifikácia, tvrdenia či značka daného produktu či služby budú rovnaké, ako obsahuje daná webová lokalita. Konkrétne informácie o dostupnosti a vhodnosti ohľadom akéhokoľvek konkrétneho produktu či služby získate od miestnej spoločnosti Upfield alebo dotknutého distribútora.

Naše webové lokality vrátane všetkého obsahu, funkcií a informácií sa poskytujú „TAK, AKO SÚ“ a „PODĽA DOSTUPNOSTI“. Súhlasíte s používaním našich webových lokalít na vaše vlastné nebezpečenstvo. Informácie na tejto webovej lokalite boli zahrnuté v dobrej viere, ale sú určené výhradne na účely všeobecnej informovanosti. Nemalo by sa na ne spoliehať na žiadny konkrétny účel a spoločnosť Upfield neposkytuje žiadne prehlásenie ani záruku s ohľadom na ich dostupnosť, bezpečnosť, presnosť alebo úplnosť alebo na jej produkty či služby.

Spoločnosť Upfield ani žiadni predstavitelia, zamestnanci alebo zástupcovia nebudú niesť zodpovednosť za žiadne straty, škody ani výdavky vyvstávajúce z akéhokoľvek prístupu k či používania našich webových lokalít alebo ich obsahu alebo akejkoľvek webovej lokality, ktorá je s ním prepojená, okrem iného vrátane akejkoľvek straty príjmov alebo zisku, nepriamych, náhodných alebo následných strát či škôd (s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto vylúčenie obmedzené príslušnými právnymi predpismi). Vašim jediným a výhradným opravným prostriedkom je ukončenie používania webovej lokality.

Spoločnosť Upfield má zásadu neprijímať z prostredia mimo spoločnosť Upfield žiadne nevyžiadané návrhy na vylepšenia produktov či služieb, nové nápady na produkty alebo služby alebo marketingové nápady. S akýmikoľvek nevyžiadanými návrhmi alebo informáciami, ktoré nám zašlete, vrátane návodov, sa bude zaobchádzať ako s nechránenými majetkovými právami a nechránenými dôvernosťou a stanú sa vlastníctvom spoločnosti Upfield, a to bez kompenzácie, s účelom výhradného použitia na základe nášho neobmedzeného uváženia.

Keď nahráte alebo iným spôsobom odošlete akýkoľvek obsah, prehlasujete, že vlastníte všetky práva, právne tituly a nároky k takémuto obsahu a máte právo odoslať ho na webovú lokalitu. S ohľadom na akékoľvek hodnotenia, komentáre, príspevky alebo vami zaslaný multimediálny obsah súhlasíte, že spoločnosť Upfield s nimi bude zaobchádzať ako s nechráneným dôvernosťou a udeľujete spoločnosti Upfield bezúplatnú, plne zaplatenú, trvalú, celosvetovú licenciu na používanie (vrátane sprístupňovania, rozmnožovania, prenášania, publikovania alebo vysielania v akomkoľvek médiu) obsahu, ktorý poskytnete, a to na účely súvisiace so spoločnosťou Upfield alebo jej podnikaním.

Spoločnosť Upfield si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny a opravy našich webových lokalít podľa toho a v prípadoch, kedy to spoločnosť Upfield považuje za vhodné, a to bez predošlého upozornenia. Oznámenie o úpravách týchto podmienok zverejníme na tejto stránke a toto bude okamžite účinné, ak nebude uvedené inak. Používatelia by mali priebežne sledovať túto stránku, aby si prečítali tieto podmienky používania a takéto úpravy. Ak nebudete súhlasiť s upravenými podmienkami, musíte ukončiť svoje používanie.

Na rôznych miestach na webovej lokalite vám môžu byť ponúknuté automatické odkazy na iné internetové webové lokality mimo spoločnosť Upfield, ktoré sú relevantné pre určitý aspekt tejto webovej lokality. To nenaznačuje, že spoločnosť Upfield alebo jej pridružené spoločnosti sú nevyhnutne spojené s akýmikoľvek takýmito inými webovými lokalitami alebo ich vlastníkmi.

Spoločnosť Upfield ani žiadni predstavitelia, riaditelia, zamestnanci alebo zástupcovia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť ani nebudú mať žiadnu povinnosť akejkoľvek povahy ohľadom týchto iných webových lokalít alebo akýchkoľvek informácií, ktoré sú na nich obsiahnuté, keďže žiadne z nich nepodliehajú kontrole ani neboli overené či odporúčané spoločnosťou Upfield.

Používatelia nesmú vytvárať odkazy na webovú lokalitu ani žiadnym iným spôsobom naznačovať akúkoľvek formu spojenia, schválenia alebo odporúčania od spoločnosti Upfield v prípadoch, ak nič také neexistuje.

Naše webové lokality sú prístupné z rôznych iných krajín po celom svete. Na každom z týchto miest platia právne predpisy, ktoré sa môžu líšiť od právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Prístupom na webové lokality používateľ aj spoločnosť Upfield súhlasia s tým, že na všetky záležitosti vyvstávajúce alebo týkajúce sa týchto podmienok používania a obsahu našich webových lokalít sa vzťahujú právne predpisy Anglicka a Walesu, ak spoločnosť Upfield neuvedie, že na určité prvky danej webovej lokality sa vzťahujú právne predpisy inej krajiny. Taktiež súhlasíte s tým, že ak neuvedieme inak, súdy Anglicka a Walesu budú mať nevýhradnú súdnu príslušnosť s ohľadom na takéto záležitosti.

Ak akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude nevynútiteľné v mieste jeho použitia, bude považované za upravené tak, ako je to potrebné na jeho aplikáciu a neovplyvní žiadne iné ustanovenia.

Spoločnosť Upfield si vyhradzuje právo plne spolupracovať s orgánmi presadzovania práva alebo súdnym príkazom požadujúcim či nariaďujúcim spoločnosti Upfield sprístupniť totožnosť kohokoľvek, kto zverejňuje akýkoľvek obsah, o ktorom sa má za to, že porušuje, alebo je považovaný (odôvodnene alebo nie) za porušujúci tieto podmienky či príslušné právne predpisy.

Na všetky osobné údaje a/alebo súbory cookie zdieľané na tejto webovej lokalite alebo na túto webovú lokalitu sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) a Zásady pre súbory cookie (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) spoločnosti Upfield.

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto podmienok používania, odošlite ich na stránke https://upfield.com/contact/.