Användarvillkor

Följande användarvillkor ("villkor") gäller för tillgång till, och användning av, denna webbplats. När du läser dessa användarvillkor ber vi dig att ha i åtanke att de gäller för Upfield Europe B.V. och alla andra företag i Upfield-gruppen ("Upfield") samt alla andra webbplatser som ägs eller kontrolleras av Upfield.

Genom att använda våra webbplatser bekräftar du att du godkänner och följer dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser. Upfield förbehåller sig rätten att när som helst, helt eller delvis, kunna stänga eller avbryta tillgången till sina webbplatser.

Användare (omnämns nedan som "du") kan besöka denna webbplats och, då så är möjligt, bidra med material till webbplatsen (till exempel omdömen, inlägg eller annat multimediainnehåll). Sådana bidrag får dock inte på något sätt vara olagliga eller förargelseväckande. I synnerhet är användare förbjudna att:

Upfield har rätt att från sina webbplatser omedelbart avlägsna allt sådant material som Upfield efter eget gottfinnande anser bryta mot dessa användarvillkor, och/eller avbryta din användning.

Alla immateriella rättigheter, däribland upphovsrätt och varumärken, och allt material som publicerats av Upfield eller för Upfields räkning på våra webbplatser, ägs av Upfield eller Upfields licensgivare.

Om inget annat anges kan användare återge utdrag från webbplatsen för laglig, personlig hänvisning (det vill säga icke-kommersiellt), förutsatt att användaren respekterar och bevarar immateriella rättigheter, inklusive all upphovsrättslig information som sådant innehåll kan omfatta (till exempel ©Upfield).

För tredjepartsinnehåll som visas på våra webbplatser bär den tredje part som tillhandahåller innehållet hela ansvaret. Upfield kan från tid till annan granska innehållet och avlägsna eller vägra att visa tredjepartsinnehåll som Upfield rimligtvis kan anse bryta mot tredjeparters immateriella rättigheter, annan tillämplig lagstiftning eller Upfields policyer, men Upfield ska inte hållas ansvarigt för något tredjepartsinnehåll.

Referenser till en produkt eller tjänst på våra webbplatser utgör inget erbjudande att sälja eller tillhandahålla den produkten eller tjänsten, och innebär inte att den produkten eller tjänsten är tillgänglig i alla länder, eller att namn, beskrivning, specifikationer, påståenden eller märkesprofilering avseende produkten eller tjänsten kommer att överensstämma med vad som presenteras på webbplatsen. Specifika råd angående tillgång och lämplighet gällande en viss produkt eller tjänst ska inhämtas från det lokala Upfield-företaget eller den lokala Upfield-distributören.

Våra webbplatser och allt innehåll, alla funktioner och all information som finns på dem tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" eller "I MÅN AV TILLGÅNG". Du samtycker till att använda våra webbplatser på egen risk. Informationen på denna webbplats har lämnats i god tro, men är endast avsedd som allmän information. Den ska inte användas till något specifikt ändamål, och Upfield gör inga utfästelser och lämnar ingen garanti avseende tillgång, säkerhet, exakthet eller fullständighet för sina produkter eller tjänster.

Varken Upfield eller några av Upfields tjänstemän, anställda eller representanter ska hållas ansvariga för förlust, skada eller kostnad som uppstår på grund av tillgång till, eller användning av, våra webbplatser eller deras innehåll, eller av någon webbplats med koppling till Upfield, exempelvis för förlorad intäkt eller vinst, indirekt eller oförutsedd skada, följdförlust eller följdskada (förutom i den mån sådant undantag begränsas genom tillämplig lag). Din enda möjliga åtgärd är att sluta använda webbplatsen.

Upfield har som policy att inte ta emot några icke beställda förslag gällande förbättringar av produkter eller tjänster, eller nya produkt-, tjänst- eller marknadsföringsidéer, som inte kommer från Upfield. Alla förslag och all information som du skickar till oss och som vi inte har beställt, exempelvis recept, kommer att hanteras som generisk, icke-konfidentiell egendom och övergår utan någon form av kompensation i Upfields ägo och kan användas av Upfield enligt Upfields eget obegränsade gottfinnande.

När du laddar upp eller på annat sätt överlämnar innehåll är det underförstått att du innehar all ägande- och förfoganderätt till sådant innehåll och har rätt att överlämna det till webbplatsen. Avseende alla omdömen, kommentarer och inlägg och allt multimediainnehåll som du överlämnar samtycker du till att Upfield behandlar detta som icke konfidentiellt och att du ger Upfield ett avgiftsfritt, fullt betalt, tidsmässigt obegränsat och internationellt tillstånd att använda (exempelvis att avslöja, reproducera, vidarebefordra, publicera eller sprida i valfria medier) det innehåll som du överlämnar, i syften som relaterar till Upfield eller Upfields verksamhet.

Upfield förbehåller sig rätten att göra ändringar och rättelser på Upfields webbplatser på det sätt och vid den tidpunkt som Upfield anser vara passande och utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera meddelanden om ändringar av dessa villkor på denna sida, och om inget annat anges har ändringarna omedelbar verkan. Användare bör då och då besöka denna sida för att granska dessa användarvillkor och eventuella ändringar av dem. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren ska du avbryta din användning.

På olika ställen på denna webbplats kan du erbjudas automatiska länkar till webbplatser utanför Upfield, som har relevans för en viss aspekt av denna webbplats. Detta indikerar inte att Upfield eller Upfields dotterbolag är förbundna med någon av dessa webbplatser eller deras ägare.

Inte heller har Upfield eller Upfields tjänstemän, direktörer, anställda eller representanter något som helst ansvar för dessa webbplatser eller för någon information som finns på dem, och ingen av dessa webbplatser står under Upfields kontroll eller har verifierats eller rekommenderats av Upfield.

Användare får inte upprätta en länk till webbplatsen eller på något annat sätt antyda någon form av förbindelse med, godkännande av eller rekommendation från Upfield då sådan inte finns.

Våra webbplatser kan nås från olika länder runt om i världen. Vart och ett av dessa länder har lagar som kan skilja sig från lagarna i Storbritannien. Genom åtkomsten till webbplatser samtycker både användaren och Upfield till att lagarna i England och Wales ska gälla för alla ärenden som uppkommer på grund av, eller relaterar till, dessa användarvillkor och innehållet på våra webbplatser, såvida inte Upfield anger att ett annat lands lag gäller för visst innehåll på webbplatsen. Du samtycker även till att, såvida vi inte anger något annat, domstolarna i England och Wales har den icke-exklusiva domsrätten avseende sådana ärenden.

Om någon bestämmelse enligt dessa villkor inte kan tillämpas där användningen sker, ska den anses ändrad på så sätt som krävs för att kunna tillämpas, och kommer inte att påverka något annat villkor.

Upfield förbehåller sig rätten att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och att efterleva domstolsbeslut som kräver eller anvisar att Upfield ska röja vem som har publicerat innehåll som tros eller påstås (rimligen eller inte) bryta mot dessa villkor eller tillämplig lag.

Upfields integritetspolicy (https://upfield.com/privacypolicy/index.html) och policy om kakor (https://upfield.com/cookiepolicy/index.html) gäller för alla personuppgifter och/eller kakor på eller till denna webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer gällande dessa användarvillkor ber vi dig att skicka dem till https://upfield.com/contact/.