Právní ujednání

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené sdělení, které se vztahuje na tuto stránku a na veškerý materiál, který stránka obsahuje.

Přístup na tuto webovou stránku společnosti Upfield ČR, spol. s r.o. (dále jen „Upfield“) je povolen výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami a zákony České republiky. Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osoby žijící v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají pouze této země. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemí doporučujeme navštívit stránky společnosti Upfield (link).

Stránka společnosti Upfield je chráněna autorským právem. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví spojená s veškerými texty, obrazovými a zvukovými materiály, softwarem a jiným materiálem na této stránce jsou vlastnictvím Upfield nebo jiných členů mezinárodní skupiny Upfield nebo jsou tyto materiály uvedeny na základě povolení příslušného majitele.

Máte povolení prohlížet si tuto stránku Upfield a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce.

Všechny Vámi vytvořené kopie musí obsahovat následující prohlášení o autorských právech: Copyright © Upfield. Všechna práva vyhrazena Společnost Upfield neuděluje žádnou jinou licenci nebo právo ve vztahu k této stránce. Bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno:

  1. webové stránky, respektive kteroukoli jejich část (či kopii) nebo na nich uvedené značky používat k obchodním účelům; a
  2. měnit webové stránky (nebo kteroukoli jejich část) nebo je vložit do jiného díla (např. tištěného dokumentu, blogu nebo webových stránek třetích stran).

Všechny obchodní značky (výrobní značky, loga, tvary lahví atd.) zobrazené na této stránce Upfield jsou buď vlastněné nebo použité v licenci společností Upfield nebo jinými členy mezinárodní skupiny Upfield.

Může se stát, že produkty a služby mezinárodní skupiny Upfield, které jsou zařazeny na této stránce Upfield nejsou v České republice distribuovány.

Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost Upfield neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti.

Žádné informace na této stránce neznamenají výzvu k investici do některého z členů mezinárodní skupiny Upfield.

Ani Upfield ani žádní členové mezinárodní skupiny Upfield nebo jejich zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo její používání.

Upfield si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy na této stránce, kdykoli to uzná za vhodné.

Tato stránka může obsahovat odkazy (tzv. hyperlinks nebo links), které umožňují automatické spojení s jinými internetovými stránkami. Tyto odkazované stránky jsou vlastněny a spravovány třetími stranami.

Upfield pouze umožňuje přístup na tyto odkazované stránky, avšak ani Upfield ani žádní členové mezinárodní skupiny Upfield nebo jejich zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany Upfield nebo kteréhokoli člena mezinárodní skupiny Upfield nebo jejich zaměstnanců či zástupců.

Chcete-li se vrátit na tuto stránku můžete tak učinit kliknutím na tlačítko/šipku „zpět“ nebo vepsáním doménové adresy této stránky.

Společnost Upfield se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů. Veškeré informace ohledně osobní údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké druhy informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je:

Upfield Zapsaná do obchodního rejstříku v Městského soudu v Praze pod sp. Zn. 2196
Sídlo: Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, Postal Code 186 00, Prague 8
IČ : 18627781
(dále jen "Upfield").

Společnost Upfield vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.